Реализирани проекти за 2016 г.

Разработени инвестиционни проекти и авторски надзор 2016 г.

 •  
 • Компостиращи инсталации

  Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, община Монтана – площадкови електрически инсталации; мълниезащитни и заземителни инсталации

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Компостиращи инсталации

  Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, община Петрич – площадкови електрически инсталации; мълниезащитни и заземителни инсталации

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за упраление на отпадъците, Пловдив

  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), за изграждане на Център за управление на отпадъците (ЦУО) в УПИ п-786 кв. 4а-нов по плана на СИЗ – II част, гр. Пловдив – част Електрическа

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за управление на отпадъците, Пловдив

  Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците", кв. 4а-нов по плана на Северна индустриална зона – втора част, гр. Пловдив; Площадка за компостиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради - идеен проект част Електрическа

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за управление на отпадъците, Пловдив

  Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците", кв. 4а-нов по плана на Северна индустриална зона – втора част, гр. Пловдив; Площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - идеен проект част Електрическа

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за управление на отпадъците, Пловдив

  Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците", кв. 4а-нов по плана на Северна индустриална зона – втора част, гр. Пловдив“; Площадка за компостиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради – работен проект част Електрическа

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 •  
 • Център за управление на отпадъците, Пловдив

  Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците", кв. 4а-нов по плана на Северна индустриална зона – втора част, гр. Пловдив“; Площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата – работен проект част Електрическа

  Обхват на проектиране:

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Пристройка към търговски център

  Пристройка към търговски център и изменение по време на строителство съгласно чл.154 от ЗУТ: Преустройване на навес и игрална зала в ресторант в УПИ VІ, кв.160, по плана на гр. Перник.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Жилищна сграда и подземни гаражи

  Жилищна сграда и подземни гаражи в УПИ II-338, с идентификатор 68134.800.338, кв.14, м. “Изток-Юг”, р-н Изгрев, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Еднофамилна жилищна сграда

  Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-4297, с идентификатор 44063.6221.4297, кв.172, с. Лозен, р-н Панчарево, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Читалище "Борба", с. Орешене

  Ремонт на читалище "Борба", с. Орешене, находящо се в УПИ VI 325 - за читалище, кв. 34, по плана на с. Орешене, общ. Ябланица"

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • ОУ "Христо Ботев", с. Брестница

  Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница, общ. Ябланица

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • ОУ "Васил Левски", с. Орешене

  Ремонт на ОУ „Васил Левски“, с. Орешене, находящо се в УПИ X - за училище, кв. 35, по плана на с. Орешене, общ. Ябланица

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Обект на ул. Св. София 5, София

  Демонтаж на съществуваща и доставка и монтаж на нова климатична камера; Доставка и монтаж на Въздуховоди от поцинкована ламарина; Укрепваща конструкция; Тръбна разводка за топла и студена секция на климатичната камера с необходимата арматура в обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намиращ се в град София на ул. Света София 5; Комплексен монтаж пуск и наладка, включително проби и единични изпитания.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Обект на ул. Св. София 5, София

  Демонтаж на съществуващ и доставка и монтаж на нови водоохлаждащи агрегати; Изграждане на помпен възел с две/ три помпи (основна за всеки агрегат и резервнта за двата) и необходимата арматура; Доставка и монтаж на разширителен съд и доставка и монтаж на буферен съд; преработка на тръбна инсталация и подмяна на вертикалн щрангове, електрозахранване и КИПиА базирано управление на монтираните агрегати и помпен възел в обект на ОББ АД, находящ се на ул. „Света София“ №5, гр. София.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com