Проектиране

Обхват на нашите проектантски услуги

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА
 • - Проектиране на свързването на обекта с външните електроразпределителни мрежи;
 • - Проектиране на вътрешните площадкови мрежи, необходими за експлоатацията на обекта;
 • - Проектиране на сградни електрически инсталации – силови и слаботокови.
 • - Проектиране на осветителни уредби, извършване на светлотехнически изчисления със специализиран сфтуер DIALux;
 • - Проектиране на аварийно и евакуационно осветление;
 • - Проектиране на пожароизвестителни системи. Изработване на пожарен сценарии за взаимодействие между електрическите инсталации и останалото технологично и спомагателно оборудване в обекта в случай на пожар;
 • - Проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби, защити от пренапрежение;
 • - Проектиране на Пожарна безопасност към част Електрическа;
 • - Техническа паспортизация на сгради.
Част ОВК
 • - Проектиране на площадкови и сградни инсталации за топлоснабдяване;
 • - Проектиране на сградни отоплителни инсталации;
 • - Проектиране на сградни вентилационни инсталации и въздушно отопление;
 • - Проектиране на сградни климатични инсталации;
 • - Проектиране на инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), базирано на системи с ВЕИ;
 • - Проектиране на хладилни инсталации за леката и тежка промишленост - за обекти, чиято дейност е свързана с потребности от изкуствено охлаждане.;
 • - Проектиране на уредби със самостоятелни топлоизточници за обекти със самостоятелни и кооперирани котелни инсталации (вкл. горивни стопанства), термопомпени инсталации (на директно изпарение или с водоохладители), геотермални станции, директно използване на електрическа енергия с електрокотли, както и в случаите, когато като самостоятелен източник се ползват слънчеви колектори;
 • - Изчисляване височината на комините на котелните и разсейване на димните газове в атмосферата в случаите за обекти с котелни инсталации на твърдо, течно или газово гориво;
 • - Проектиране на инсталации за прахоулавяне за обекти, в които има необходимост от такива инсталации;
 • - Проектиране на специализирани инсталации за сгъстен въздух за обекти, в които има необходимост от такива инсталации;
 • - Проектиране на Пожарна безопасност към част ОВК;
 • - Техническа паспортизация на сгради.
Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • - Изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съобразно МЕТОДИКА за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради, резгледана в НАРЕДБА № 7 за енергийна ефективност на сгради;
 • - Количествена оценка за влиянието на:
  • -- топлинните загуби и топлинните притоци от топлопреминаване през ограждащите елементи;
  • -- топлинните загуби и топлинните притоци от вентилация вследствие смяната на въздуха в помещенията с външен въздух;
  • -- топлинните печалби от слънчевото греене, получени в резултат както на директното слънцегреене през прозрачни елементи, така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи;
  • -- топлинните загуби от излъчване към небосвода;
  • -- топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди, изкуствено осветление, от топлопредаването на хора;
  • -- ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на микроклимата.
 • Оценка на съответствието на резултатите от изчисленията с изискванията за енергийна ефективност.
Комплексни проектни разработки

- Ние можем да Ви предложим удобството на комплексното проектиране, при което процеса на съгласуване между отделните специалности е оптимизиран от пряката връзка между отделните специалисти, работещи в екипа ни като постоянни или асоциирани проектанти.

- - Ние можем да Ви предложим и комплексни проектни разработки, включващи Архитектура, Конструктивна част и Ландшафтна архитектура, разработвани съвместно с наши партньори – проектанти.

Ние предлагаме надеждно проектиране

Според българското законодателство (Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), всеки инвестиционен проект трябва да съдържа: части за архитектура и конструкции, части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура, части за устройство на прилежащия към строежа терен, част технологична, част пожарна безопасност, план по безопасност и здраве, част организация и безопасност на движението, част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, други проектни части при сложни и комплексни обекти,проектни части при специфични обекти.

На нас можете да разчитате за:

 • Първоначални прчоучвания за инвестиционни намерения

 • Идейни варианти и технически решения

 • Проекти за издаване на разрешения за строеж

 • Работни чертежи и детайли

 • Съдействие за избор на изпълнител на строежа

 • Проект за получаване на разрешение за ползване

 • Авторски надзор при изпълнението на проектите

 • Преработка на проекта по време на строителство

 • Съдействие за изготвяне на екзекутивни чертежи

 • Участие в приемателна комисия

 • Изготвяне на наръчници за експлоатация за по-сложни обекти

 • Независими консултации по изброените проектни части

 • Заснемане на съществуващи сгради и сградни инсталации за възстановяване на строителна документация.

 • Цифровизация на стара проектна документация, налична само на хартиен носител

Процес на проектиране

 
Проучвателни работи. Изходни данни и задание.
 
Идеен проект, технически и работни проекти
 
Разрешение за строителство и авторски надзор
 
Изготвяне на екзекутивна документация
 
Въвеждане в експлоатация
 

Строежи, за които можем да ви бъдем полезни

Обхвата на нашите проектантски услуги включва редица видове строежи.
На нас можете да разчитате за проектиране на:

  Жилищни сгради

Еднофамилни, многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси.

 

 Обществено обслужване

Сгради за обществено обслужване в областите на образованието, здравеопазването, хотелиерството, услугите, културата и изкуствата, търговията, общественото хранене, за административно обслужване и спортни сгради.

 

  Производствени сгради

Производствени сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоражения. Складови и селскостопански сгради. Инфраструктурни строежи.

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com